Kategoriler
CEZA HUKUKU

YASAMA ORGANINA KARŞI SUÇ

Yasama organına karşı suç

MADDE 311.

(1) Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs edenler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılırlar.

(2) Bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi hâlinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur.

GEREKÇE

Anayasayı ihlâl suçu, Anayasa düzenine hâkim olan ilke ve sistemleri koruma amacını güderken; bu madde, Türkiye Cumhuri­yeti Devletinin egemenlik unsurunun oluşturduğu üç güçten birini ve ya­sama gücünü oluşturan Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Anayasa kuralla­rına uygun bir biçimde görevlerini yerine getirebilmesi yeteneğini koru­maktadır.

Anayasa düzenini ortadan kaldırma veya bu düzen yerine başka bir düzen getirme veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önleme amacını ger­çekleştirmek için Türkiye Büyük Millet Meclisine yönelen saldırılar, Anaya­sayı ihlâl suçunu oluşturur. Bu madde kapsamında tanımlanan suç, bu amaçlar dışında Türkiye Büyük Millet Meclisinin Anayasaya uygun bir şe­kilde görevlerini yerine getirmesini engelleme hâllerinde oluşacaktır.

Bu maddeyle de, Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerinin en­gellenmesine yönelik teşebbüse ait icra hareketleri, tam suç gibi cezalandı­rılmaktadır. Teşebbüs hareketlerinin ne gibi nitelik taşıması gerektiği husu­sunda Anayasayı ihlâl suçunun gerekçesine bakılmalıdır.

Maddede tanımlanan suçun oluşabilmesi için, cebir veya tehdide baş­vurulması gerekir. Bu nedenle, cebir ve tehdit, bu suçun seçimlik unsurunu oluşturmaktadır. Cebir ve tehdit kavramlarının hukukî anlam ve içeriği hak­kında Anayasayı ihlâl suçunun gerekçesine bakılmalıdır.

Bu suçun işlenmesi sırasında kişiler öldürülmüş, kasten yaralama su­çunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâlleri gerçekleşmiş ya da kişilerin veya kamu mallarına zarar verilmiş olabilir. Maddenin ikinci fıkrasında, bu suç­lardan dolayı da ayrıca cezaya hükmolunacağı kabul edilmiştir.