Kategoriler
CEZA HUKUKU

SUÇ İŞLEMEYE TAHRİK SUÇU

Suç işlemeye tahrik

MADDE 214.

(1) Suç işlemek için alenen tahrikte bulunan kişi, altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Halkın bir kısmını diğer bir kısmına karşı silâhlandırarak, birbirini öldürmeye tahrik eden kişi, onbeş yıldan yirmidört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Tahrik konusu suçların işlenmesi hâlinde, tahrik eden kişi, bu suçlara azmettiren sıfatıyla cezalandırılır.

GEREKÇE

Maddenin birinci fıkrasında, suç işlemeye alenen tah­rik fiili, iştirak ilişkisinden bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır. Burada bir tehlike suçu söz konusu olduğundan, suç işlemeye tahrik su­çunun ta­mamlanabilmesi için tahrik konusu suçların işlenmesi gerekme­mektedir. Suç işlemek için tahrik, aslında tahrik konusu suça bir hazırlık hareketi niteliğin­dedir. Ancak aleni olarak gerçekleştirilen bu tür fiillerin, kamu barışı açısın­dan ifade ettiği tehlike nedeniyle, zararlı neticenin doğmasını beklemeden ve iştirak kurallarından bağımsız olarak ceza yaptırımı altına alınması gerek­miştir. Burada önemli olan, belirli olma­yan kimselerin suç işlemeye tahrik edilmesidir. Eğer muayyen kişiler, belli bir suçu işlemek için teşvik veya azmettirilmiş ise, meselenin iştirak kuralları çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir.

Maddenin ikinci fıkrasında, halk kesimlerinin silâhlı şekilde birbirle­rine karşı öldürmeye tahrik edilmesi iştirak hükümlerinden bağımsız olarak cezalandırılmaktadır. Suç, halkın bir kısmını diğer bir kısmına karşı silâh­landırarak, birbirini öldürmeye tahrik edilmesiyle oluşur. Suçun tamamlana­bilmesi için öldürmenin ya da fiili saldırının başlaması gerekmez. Belirli kişilerin öldürülmesinin istenmesi, tahrikin bu doğrultuda yapılmış olması hâlinde; fıkra hükmü uygulanmaz. Bu hâlde de konunun iştirak kuralları çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir.

Üçüncü fıkra hükmüne göre, tahrik konusu suçların işlenmesi hâlinde, tahrikçi bu suçların her birinden dolayı azmettiren sıfatıyla sorumlu olacak­tır.

Ortak hüküm

MADDE 218. (25.5.2005 gün 5357 Sayılı Kanunla Değişik)

(1) Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranına kadar artırılır. Ancak, haber verme sınırlarını aşmayan ve eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.

GEREKÇE

Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların basın ya­yın yolu ile işlenmesi, bu suçlar açısından daha ağır cezayı gerektiren nite­likli hâl olarak kabul edilmiştir.

Suç işlemeye tahrik suçunda muhakkak bir ceza avukatıyla iletişime geçilmelidir.