Kategoriler
CEZA HUKUKU

SANIĞIN DURUŞMADAN BAĞIŞIK TUTULMASI/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 18.12.2018 TARİHLİ VE 245-650 SAYILI KARARI

Suç tarihinde yürürlükte bulunan TCK’nın 102/2. maddesinde; “Cinsel saldırı suçunun vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle işlenmesi durumunda, yedi yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunacağı” öngörülmüş olup; alt sınırı yedi yıl hapis cezasını gerektiren nitelikli cinsel saldırı suçundan hakkında kamu davası açılmış bulunan sanığın sorgusunun Ağır Ceza Mahkemesince bizzat yapılmayarak istinabe yoluyla alınması, alt sınırı beş yıl ve daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı sanığın sorgusunun mutlaka yargılamayı yapan mahkemece yapılması zorunluluğunu düzenleyen emredici nitelikteki CMK’nın 196/2. maddesine aykırı olduğundan Yerel Mahkemenin direnme kararına konu nitelikli cinsel saldırı suçundan verilen beraat hükmünün bozulmasına karar verilmelidir.