Kategoriler
CEZA HUKUKU

MUHAFAZA GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA/YARGITAY CEZA GENEL KURULU 18.04.2017 TARİHLİ VE 346-242 SAYILI KARARI

ÖZET: Sanığın yetkilisi olduğu A. Pazarlama Ticaret Limited Şirketinin katılana olan borcundan dolayı B. 4. İcra Müdürlüğünün 2005/8439 sayılı dosyasında yapılan icra takibi sırasında, 29.09.2005 tarihinde borçlu şirketin iş yerinde haczedilen menkullerin yediemin olarak sanığa teslim edildiği, borcun ödenmemesi üzerine hacizli menkullerin muhafazası için 10.10.2005 tarihinde haciz mahalline gidildiğinde mahcuzların yerinde olmadığının tespit edildiği olayda; suç tarihinin, haczedilen menkullerin iş yerinde bulunmadığının tespit edildiği 10.10.2005 tarihi olduğu, bu tarih itibarıyla İcra ve İflas Kanunu’nun 106. maddesinde öngörülen satış isteme süresinin dolmadığı ve haczin geçerliliğini koruduğu, bu bağlamda kendisine yediemin olarak teslim edilen hacizli menkuller üzerinde teslim amacı dışında tasarrufta bulunduğu anlaşılan sanığa atılı muhafaza görevini kötüye kullanma suçunun oluştuğunun kabulü gerekmektedir.

(CGK, 18.04.2017 tarihli ve 346-242 sayılı)