Kategoriler
CEZA HUKUKU

KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 25.10.2018 TARİHLİ VE 682-473 SAYILI KARARI

Sanık müdafisinin mahkûmiyet kararı verilmesi hâlinde, hükmolunacak hapis cezasının paraya çevrilmesini talep etmesine rağmen Yerel Mahkemece sanığın kişiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığa ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre bir değerlendirme yapılarak, hükmolunan kısa süreli hapis cezasının TCK’nın 50/1-a maddesi uyarınca adli para cezası seçenek yaptırımına çevrilip çevrilmeyeceği hususunda bir değerlendirme yapılması gerekirken bu hususa ilişkin istemin kabul veya reddine dair dayanakların kararda gösterilmemesi suretiyle CMK’nın 230/1-d maddesine muhalefet edildiği kabul edilmelidir.