Kategoriler
CEZA HUKUKU

KARŞILIKSIZ YARARLANMA SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 07.02.2019 TARİHLİ VE 582-72 SAYILI KARARI

Karşılıksız yararlanma suçunun oluşabilmesi için sahibinin rızası olmaksızın, abonelik esasına göre kurulması gereken tesisattan abonelik ilişkisi kurulmadan yararlanılması ya da geçerli bir abonelik ilişkisi bulunmakla birlikte enerjinin tüketim miktarını gösteren tesisata müdahale edilmesi sonucu tesisatın tüketim miktarını hiç göstermemesi veya daha az göstermesi koşullarının yanında ayrıca sanık tarafından gerçek tüketim miktarının tespitinin engellenmiş olması gerekmektedir. Bu itibarla öncelikle usulsüz kullanımın ne zaman başladığı araştırılarak hangi tarihten itibaren kaçak su kullanıldığının ve sanığın bahse konu yerde ne kadar süredir oturduğunun kesin olarak saptanması, sanığın, suça konu evde hâlen ikamet etmesi durumunda mahallinde keşif yapılıp kullanabileceği su miktarı belirlenmek suretiyle; aksi hâlde tespit tutanağında belirtilen endeks değerinin daha önceki tüketimler ile uyumlu olup olmadığına ve kaçak kullanım bedeline ilişkin bilirkişiden rapor alınması; sanığın karşılıksız yararlanma kastı ile hareket ettiğinin tespiti hâlinde 7143 sayılı Kanun kapsamında başvurusunun bulunup bulunmadığının sorulması, başvuruda bulunmadığının anlaşılması durumunda ise bilirkişi tarafından tespit edilecek vergiler dahil ve cezasız gerçek kurum zararının, mahkemece belirlenecek makul bir süre içerisinde ödenmesi hâlinde hakkında cezaya hükmolunmayacağına ilişkin yasal sonuçları da hatırlatılmak suretiyle sanığa bildirimde bulunulması ve sonuca göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekirken, eksik araştırmaya dayalı olarak hüküm kurulması nedenleriyle Yerel Mahkemenin direnme kararına konu hükmünün bozulmasına karar verilmelidir.