Kategoriler
CEZA HUKUKU

İNFAZ KURUMUNA VEYA TUTUKEVİNE YASAK EŞYA SOKMAK/YARGITAY CEZA GENEL KURULU, 19.06.2018 TARİHLİ ve 78-296 SAYILI KARARI

ÖZET: Sanığın hükümlü olarak kaldığı ceza infaz kurumunda koğuşta bulundurduğu sargı beziyle sarılı sap kısmı 6,5 cm, uç kısmı 7 cm uzunluğunda, çakmağın içine monte edilmiş ve şiş olarak kullanılan aletin, bilirkişi raporunda ve mahkeme gözleminde ucunun sivri olup yaralayıcı ve öldürücü özelliği bulunduğunun ve silah kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinin belirtilmesi karşısında; saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış delici nitelikteki suça konu aletin, TCK’nın 6/1-f maddesinin üçüncü alt bendi gereğince silah kapsamında kalması, bu nedenle sanık hakkında TCK’nın 297/2-b maddesinin uygulanma imkânının bulunmaması ve aynı bendin düzenlenmesinde 297/1. maddesinin kapsamının daraltılmasının ve suçun unsurlarının değiştirilmesinin amaçlanmamış olması birlikte değerlendirildiğinde; sanığın eyleminin TCK’nın 297/1. maddesinin birinci cümlesi kapsamında kaldığının kabulü gerekmektedir.

(CGK, 19.06.2018 tarihli ve 78-296 sayılı)