Kategoriler
CEZA HUKUKU

İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU

İmar kirliliğine neden olma

MADDE 184. (25.5.2005 gün 5357 Sayılı Kanunla Değişik)

(1) Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Yapı ruhsatiyesi olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına müsaade eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

(3) Yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınai faaliyetin icrasına müsaade eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(4) Üçüncü fıkra hariç, bu madde hükümleri ancak belediye sınırları içinde veya özel imar rejimine tâbi yerlerde uygulanır.

(5) Kişinin, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yaptığı veya yaptırdığı binayı imar plânına ve ruhsatına uygun hale getirmesi halinde, bir ve ikinci fıkra hükümleri gereğince kamu davası açılmaz, açılmış olan kamu davası düşer, mahkum olunan ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar.

(6) İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri, 12 Ekim 2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak uygulanmaz.

GEREKÇE

Madde metninde imar mevzuatında belirlenen usul ve koşullara aykırı olarak inşa faaliyetinde bulunmak, suç olarak tanımlanmış­tır.

Birinci fıkradaki suç, yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapmak veya yaptırmakla oluşur. Böylece, sadece binayı inşa eden yüklenici, taşeron, usta veya kalfa değil; inşaatın sahibi de, bu suçtan dolayı fail olarak sorumlu tutulacaktır. Ayrıca, bu tür inşa faaliyetlerine kontrol ve denetim hizmeti veren teknik kişiler de bu suçtan dolayı fail sıfa­tıyla cezalandırılacaktır.

İkinci fıkrada; yapı ruhsatiyesi olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılması ya da bu hizmetlerden yararlanılmasına müsaade edilmesi, ayrı bir suç olarak tanım­lanmıştır.

Üçüncü fıkrada ise, yapı ruhsatiyesine dayalı olarak yapılmış olsun veya olmasın, yapı kullanma izni alınmamış binalara elektrik, su, telefon veya gaz bağlantısı yapılması veya bu hizmetlerden yararlanılmasına müsa­ade edilmesi, ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır.

Dördüncü fıkraya göre, yapı kullanma izni alınmamış binalarda her­hangi bir sınai veya ticari faaliyetin icrasına müsaade edilmesi, ayrı bir suç oluşturmaktadır.

Beşinci fıkrada bu madde hükümlerinin uygulanma alanı ile ilgili sı­nırlama getirilmiştir. Bu madde hükümleri ancak belediye sınırları içinde veya özel imar rejimine tabi yerlerde uygulanabilecektir. Örneğin organize sanayi bölgeleri, özel imar rejimine tabi bölge niteliği taşımaktadır. Ancak, sınai ürünlerin üretiminin yapıldığı tesisler açısından bu sınırlama kabul edilmemiştir. Bu bakımdan, köy sınırları içinde inşa edilen, sınai ürünlerin üretiminin yapıldığı tesisler açısından da bu madde hükümleri uygulanabile­cektir.

İLGİLİ YARGITAY KARARLARI

İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 15.11.2018 TARİHLİ VE 71-540 SAYILI KARARI

İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 06.11.2018 TARİHLİ VE 176-503 SAYILI KARARI

İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 25.10.2018 TARİHLİ VE 684-479 SAYILI KARARI

İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 11.10.2018 TARİHLİ VE 813-425 SAYILI KARARI

İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 10.04.2018 TARİHLİ VE 32-163 SAYILI KARARI

İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 19.12.2017 TARİHLİ VE 268-561 SAYILI KARARI

İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 15.12.2015 TARİHLİ VE 18-520 SAYILI KARARI

 

İmar kirliliğine neden olma suçunda muhakkak bir ceza avukatıyla iletişime geçilmelidir.