Kategoriler
CEZA HUKUKU

HÜKMÜN AÇIKLANMASI VE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 18.04.2019 TARİHLİ VE 381-346 SAYILI KARARI

CMK’nın 231/5. maddesinde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının sanık hakkında hukuki bir sonuç doğurmayacağı hüküm altına alınmış ise de; sanığın belirli sürelerle denetime tabi tutulmasını öngörmesi, adli sicile işlenmese dahi kendisine mahsus bir sisteme kaydedilmesi, 6545 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten sonra ikinci kez hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesine engel teşkil etmesi, yine müsadere, yargılama giderleri ve bu kapsamda vekâlet ücretinin sanığa yüklenmesi bakımından hukuki etkilerinin bulunması nedenleriyle bu karar, esasında kesin hükmün bir kısım hukuki sonuçlarını doğurmaktadır. Bu bağlamda sanık tarafından denetim süresinin yükümlülüklere uygun şekilde geçirilmesi hâlinde kamu davasının düşmesine karar verilmiş olabileceği veya karar verilmesi gerektiği hususları da gözetilerek, sanık hakkında aynı eylem nedeniyle mükerrer dava açılıp açılmadığının ve CMK’nın 223/7. maddesi uyarınca davanın reddi koşullarının oluşup oluşmadığının araştırılması ile elde edilecek sonuca göre sanıkların hukukî durumlarının belirlenmesi gerekirken, eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve kanuna aykırıdır.