Kategoriler
CEZA HUKUKU

HÜKMÜN AÇIKLANMASI VE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 15.05.2018 TARİHLİ VE 264-215 SAYILI KARARI

Yerel Mahkemece, sanık hakkında TCK’nın 62. maddesi uygulanırken “sanığın geçmişi ve sosyal ilişkileri ile yargılama sürecindeki davranışları” dosya içeriğine uygun olacak şekilde değerlendirilerek sanık hakkında olumlu sonuca ulaşılırken, adli sicil kaydında suç tarihi itibarıyla hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesine engel teşkil etmeyen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı bulunan ve giderebileceği maddi bir zarar bulunmayan sanığın CMK’nın 231/6-b maddesi uyarınca, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği yönünde kanaate ulaşılıp ulaşılamaması yönünde değerlendirilme yapılması gerektiği gözetilmeden “dosya kapsamına ve sanığın sabıka durumuna göre, sanığın yeniden suç işlemeyeceği yönünde mahkememizce olumlu kanaate varılamaması” gerekçesiyle sanık aleyhine olacak ve çelişki oluşturacak şekilde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesinin yasal olmadığı kabul edilmelidir.