Kategoriler
CEZA HUKUKU

HAKİMİN DAVAYA BAKAMAYACAĞI HALLER/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 01.12.2015 TARİHLİ VE 337-434 SAYILI KARARI

Dosyaya tebliğname düzenleyen Yargıtay Cumhuriyet savcısının Özel Dairesinde aynı işin temyiz incelemesine üye sıfatıyla iştirak etmesi CMK’nın 22/1-g maddesi uyarınca hâkimin davaya bakamayacağı hâllerden olup, Anayasa’nın 90. maddesi uyarınca bir iç hukuk normu haline gelen AİHS’nin 6/1. maddesinde düzenlenen “adil yargılanma hakkı”nın ihlali niteliğindedir.