Kategoriler
CEZA HUKUKU

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 05.12.2017 TARİHLİ VE 131-521 SAYILI KARARI

ÖZET: Ahzu kabz yetkisi bulunmayan ve katılan kurum ile yaptığı sözleşmede de icra dosyasına yatan paraları çekme veya kurum adına tahsilat yapma yetkisi kısıtlanan avukat sanığın icra müdürlüğünden 156.824,22TL’yi tahsil ettiği, aynı gün durumu fark eden tanık tarafından uyarılması üzerine de vekâlet ücreti ve yaptığı masrafları mahsup ettikten sonra kalan miktarı vakit geçirmeksizin, buna ilişkin açıklamaya da yer vererek, kurum hesabına yatırdığı anlaşıldığından, sanığın eylemleri nedeniyle kurumun zarara uğradığından söz edilemeyeceği ve bu durumda TCK’nın 257/1. maddesinde düzenlenen görevi kötüye kullanma suçunun objektif cezalandırma koşullarından olan kişilerin mağduriyeti, kamunun zararı ve suç tarihindeki düzenlemeye göre kişilere haksız kazanç sağlama unsurlarının gerçekleşmediği, TCK’nın 155/2. maddesinde düzenlenen hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçu açısından ise, sanık ile katılan kurum arasında, sanığın, katılan kurum adına para tahsil etme yetkisi bulunduğuna ilişkin hukuken geçerli bir sözleşme olmadığı ve bu nedenle zilyetliği sanığa devredilmiş bir maldan söz edilemeyeceği dikkate alındığında, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunun maddi unsurlarının oluşmadığı, sanığın eyleminin disiplin soruşturmasına konu olabileceği anlaşıldığından, Yerel Mahkemece sanığın beraatine karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır.

(CGK, 05.12.2017 tarihli ve 131-521 sayılı)