Kategoriler
CEZA HUKUKU

GÖREV/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 03.04.2018 TARİHLİ VE 1078-141 SAYILI KARARI

Sulh ceza mahkemesince sanığın tehdit suçundan TCK’nın 106. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi uyarınca mahkûmiyetine karar verilmesinden sonra, temyiz incelemesinden önce 28.06.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanun’la sulh ceza mahkemelerinin kaldırılması nedeniyle, Özel Dairece eylemin TCK’nın 106/2-c maddesinde düzenlenen nitelikli tehdit suçunu oluşturabileceğinin belirlenmesi durumunda, delilleri değerlendirme ve suçu nitelendirme görevinin asliye ceza mahkemesine ait olduğu gerekçesiyle bozularak dosyanın görevli mahkemeye tevdi edilmesine karar verilmesi yerine görevsizlik kararı verilmesi gerektiğinden bahisle bozulması isabetsizdir.