Kategoriler
CEZA HUKUKU

EZİYET SUÇU

Eziyet

TCK MADDE 96.

(1) Bir kimsenin eziyet çekmesine yol açacak davranışları gerçekleştiren kişi hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) Yukarıdaki fıkra kapsamına giren fiillerin;

a) Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da gebe kadına karşı,

b) Üstsoy veya altsoya, babalık veya analığa ya da eşe karşı,

İşlenmesi hâlinde, kişi hakkında üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

GEREKÇE

Eziyet olarak, bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve beden­sel veya ruhsal yönden acı çekmesine, aşağılanmasına yol açacak davranış­larda bulunulması gerekir. Aslında bu fiiller de kasten yaralama, hakaret, tehdit, cinsel taciz niteliği taşıyabilirler. Ancak, bu fiiller, ani olarak değil, sistematik bir şekilde ve belli bir süreç içinde işlenmektedirler. Bir süreç içinde süreklilik arzeder bir tarzda işlenen eziyetin özelliği, işkence gibi, kişinin psikolojisi ve ruh sağlığı üzerindeki tahrip edici etkilerinin olmasıdır. Bu etkilerin uzun bir süre ve hatta hayat boyu devam etmesi, eziyetin bu kapsamda işlenen fiillere nazaran daha ağır ceza yaptırımı altına alınmasını gerektirmiştir.

Maddenin ikinci fıkrasında, eziyet suçunun daha ağır cezayı gerekti­ren nitelikli unsurları belirlenmiştir. Bu unsurlara ilişkin açıklama için, kas­ten yaralama suçunun gerekçesine bakılmalıdır.

AÇIKLAMA:Eziyet suçu Yeni Ceza Kanununun 96. maddesinde yer almaktadır. Bu hükümle, kişilere aşırı sıkıntı, güçlük, cefa, zahmet vermeye yönelik eziyet fiilleri yaptırım altına alınmıştır. Maddenin gerekçesinde bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışlarda bulunulması eziyet olarak nitelendirilmiştir.

Eziyet suçu herkes tarafından işlenebilen bir suçtur. Failde memurluk sıfatı aranmamıştır. Herkes de bu suçun mağduru olabilir. Ancak bu fiillerin, çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı veya üstsoy veya altsoya, babalık veya analığa ya da eşe karşı  işlenmesi halinde, kişi hakkında daha fazla cezaya hükmedilmesi öngörülmüştür (m. 96/2).

Eziyet suçunun maddi unsuru eziyet etmektir. Eziyet teşkil eden fiilleri bir bir saymak mümkün değildir. Buna göre, kişilere karşı aşırı sıkıntı veren her türlü hareketle bu suç işlenebilir. Diğer ifadeyle, yaralama, hakaret, tehdit ve cinsel taciz şeklindeki hareketlerle de bu suç işlenebilir. Ancak, bu tarz bir hareketin eziyet teşkil edebilmesi için, sistematik olarak ,bir süreç içerisinde süreklilik arzeder şekilde uygulanması gerekmektir. Zira, eziyeti oluşturan fiiller işkence gibi, kişinin psikolojisi ve ruh sağlığı üzerindeki tahrip edici etkilerinin olması nedeniyle cezai yaptırım altına alınmaktadır.

Buna göre, vücut dokunulmazlığını ihlal eden hareketlerin ani bir şekilde gerçekleştirilmesi halinde kasten yaralama suçu oluşacaktır. Aynı hareketlerin eziyet suçunu oluşturabilmesi için sistematik bir şekilde uygulanması gerekmektedir.

Maddenin gerekçesini de dikkate alarak, eziyet suçuyla memur olmayanlar tarafından işlenen işkence niteliğindeki hareketlerin yaptırım altına alınmak istendiğini belirtmek mümkündür.

 

Eziyet suçunda muhakkak bir ceza avukatıyla iletişime geçilmelidir.