Kategoriler
CEZA HUKUKU

ESKİ HALE GETİRME/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 24.11.2015 TARİHLİ VE 163-415 SAYILI KARARI

Yerel Mahkemece sanığın yüzüne karşı verilen hükümde kanun yolu bildirimi; “Sanığın yüzüne karşı, müdahil kurum vekilinin yokluğunda, tefhim-tebliğden itibaren yedi gün içinde Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere” şeklinde yapılmış olup, temyiz süresinin başlangıcının tebliğden mi, yoksa tefhimden itibaren mi başlayacağı konusunda tereddüde yol açılmıştır. Bu nedenle, Yerel Mahkemece tefhim edilen kararda gösterilen kanun yolu bildiriminde olması gereken temyiz süresinin başlangıcının tereddüde yer vermeyecek şekilde yazılmaması CMK’nın 40. maddesi uyarınca eski hâle getirme nedeni olup, sanığın kanuni süreden sonra verdiği dilekçesinin eski hale getirme talebi mahiyetinde bulunduğu kabul edilerek, Yerel Mahkemenin temyiz isteminin reddi kararının kaldırılıp, temyiz incelemesinin yapılması gerekmektedir.