Kategoriler
VERGİ TEŞVİKLERİ

3218 SAYILI SERBEST BÖLGELER KANUNUNDA YER ALAN VERGİSEL TEŞVİKLER

Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesine göre;

1- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 6/2/2004 tarihine kadar (bu tarih dahil) serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere faaliyet ruhsatı almış mükelleflerin, ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetler dolayısıyla elde ettikleri kazançlar gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır.

2- Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar;

a) Serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır.

b) Bu bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az  % 85’ini yurtdışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler gelir vergisinden müstesnadır. Yıllık satış tutarı bu oranın altında kalan mükelleflerden zamanında tahsil edilmeyen vergiler cezasız olarak, gecikme zammıyla birlikte tahsil edilir.

c) Bu bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar damga vergisi ve harçlardan müstesnadır.

Kategoriler
VERGİ TEŞVİKLERİ

4737 SAYILI ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KANUNUNDA YER ALAN VERGİSEL TEŞVİKLER

Kanunun amacı, yatırımları teşvik etmek, yurtdışında çalışan Türk işçilerin tasarruflarını Türkiye’de yatırıma yönlendirmek ve yabancı sermaye girişinin artırılmasını sağlamaktır.

Endüstri Bölgelerinde faaliyette bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine yönelik teşviklere 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanununda yer verilmiştir. Bu bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflere gelir vergisi stopajı teşviki, sigorta primi işveren hissesi teşviki, bedelsiz yatırım yeri tahsisi ve enerji desteği sağlanmaktadır.

1. Gelir Vergisi Stopajı Teşviki

(5084 s. Kanun md.3, md.7/h) (1 ve 2 Seri No.lu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliğleri)

2. Sigorta Primi İşveren Paylarında Teşvik

(5084 s. Kanun md.4, md.7/h)

3. Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi

(5084 s. Kanun md.5)

4. Enerji Desteği

(5084 s. Kanun md.6, md.7/h)

Organize sanayi, endüstri veya teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan gayrimenkullerin ifraz veya taksim veya birleştirme işlemleri harçtan müstesnadır. (HK. md. 59/n)

Kategoriler
VERGİ TEŞVİKLERİ

4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNUNDA YER ALAN VERGİSEL TEŞVİKLER

– Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflerin bölgedeki yazılım ve      Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisnadır.

Yönetici şirket, bu Kanunun uygulanması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

Bölgede çalışan; AR-GE ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır.

– Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketlerinin 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar da 31/12/2023 tarihine kadar gelir veya kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

Bu istisnalar, TÜBİTAK- Marmara Araştırma Merkezi Teknoloji Serbest Bölgesi yönetici şirketi, bu bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri ile bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personeli ücretleri bakımından da uygulanır. (TGBK Geçici md. 2, KVGT 1) 

Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde, sadece bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden de istisnadır. (KDVK Geçici md. 20)

Organize sanayi, endüstri veya teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan gayrimenkullerin ifraz veya taksim veya birleştirme işlemleri harçtan müstesnadır. (HK. md. 59/n) 

Kategoriler
VERGİ TEŞVİKLERİ

3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN VERGİSEL TEŞVİKLER

(1) Serbest bölge hükümlerinin uygulandığı mallar ile serbest bölgelerde verilen hizmetler katma değer vergisinden istisnadır. (KDVK md. 16/1-c) (KDVK 17/4-ı) (KDV Genel Uygulama Tebliğinin “II/A-1. Mal İhracı, II/A-4.Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler, II/F-4.9. Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetler” başlıklı bölümleri)

 (2) Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşaası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetler ve faaliyetleri deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası olanlara bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılacak teslim ve hizmetler katma değer vergisinden istisnadır. (KDVK md. 13/1-a)  (KDV Genel Uygulama Tebliğinin “II/B-1. Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıma Araçlarının Tesliminde, Tadil, Bakım ve Onarımında, İmal ve İnşasına İlişkin Alımlarda İstisna” başlıklı bölümü),

(3) Altın, gümüş ve platin ile ilgili arama, işletme, zenginleştirme ve rafinaj faaliyetleri ile Petrol Arama Kanunu hükümleri gereğince, petrol arama faaliyetlerini yürütenlere yapılan hizmetler ve mal teslimleri katma değer vergisinden istisnadır. (KDVK md. 13/1-c) (KDV Genel Uygulama Tebliğinin “II/B-3. Petrol Arama Faaliyetlerine İlişkin İstisna, II/B-4. Altın, Gümüş, Platin ile İlgili Arama, İşletme ve Zenginleştirme Faaliyetlerine İlişkin İstisna” başlıklı bölümleri)

(4) Yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamında yapılan makine ve teçhizat teslimleri katma değer vergisinden istisnadır. (KDVK md. 13/1-d) (“KDV Genel Uygulama Tebliğinin II/B-5.Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna” başlıklı bölümü)

(5) Limanlar ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini kendisi yapan ya da başkalarına yaptıran mükelleflere bu işlerle ilgili olarak yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları katma değer vergisinden istisnadır. (KDVK md. 13/1-e) (KDV Genel Uygulama Tebliğinin “II/B- 6. Limanlar ve Hava Meydanlarına Bağlantı Sağlayan Demiryolu Hatları ile Liman ve Hava Meydanlarının İnşası, Yenilenmesi ve Genişletilmesine İlişkin İstisna” başlıklı bölümü)

(6) 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanuna göre yap-işlet-devret modeli çerçevesinde gerçekleştirilecek projeler ve 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 7 nci maddesine göre Yüksek Planlama Kurulu tarafından kiralama karşılığı yaptırılmasına karar verilen sağlık tesislerine ilişkin projeler ve 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesine göre Bakanlık tarafından kiralama karşılığı yaptırılmasına karar verilen eğitim öğretim tesislerine ilişkin projelerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale veya görevlendirme ilanı yayımlanmış ancak teklif alınmamış olanlar ile 31/12/2023 tarihine kadar ihale veya görevlendirme ilanı yayımlanacak olanların; ihale edilmesi ile görevlendirilen veya projeyi üstlenenlere yatırım döneminde proje kapsamında yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları katma değer vergisinden müstesnadır. (KDVK Geçici Madde 29) (KDV Genel Uygulama Tebliğinin “II/E- 3. 3996 Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret veya 3359 Sayılı Kanun ile 652 Sayılı Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projelerde KDV İstisnası” başlıklı bölümü)

Kategoriler
VERGİ TEŞVİKLERİ

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN VERGİSEL TEŞVİKLER

1) Eğitim ve Öğretim İşletmelerinde Kazanç İstisnası

Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-ı maddesine göre, özel okulların işletilmesinden elde edilen kazançlar, 5 vergilendirme dönemi kurumlar vergisinden istisnadır. İstisna, mükelleflerin 625 sayılı Kanun kapsamında işletilen okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarından elde ettikleri kazançlara uygulanacaktır.

İstisnadan yararlanmak isteyenlerin, faaliyete geçmelerini müteakiben Bakanlığımıza yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.

625 sayılı Kanun hükümlerine tabi özel okullar tarafından ilgili dönem kapasitelerinin %10’unu geçmemek üzere verilen bedelsiz eğitim ve öğretim hizmetleri katma değer vergisinden istisnadır. (KDVK md.17/2-b)

Ayrıca, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara veya kamu yararına çalışan derneklere bağlı rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlar da 5 vergilendirme dönemi kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

2) Ar-Ge İndirimi

Kurumlar Vergisi Kanununun 10/1-a maddesine göre, işletme bünyesinde gerçekleştirilen ve münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının %100’ü, beyanname ile bildirilen kurum kazancından indirilebilecektir.

3) Yatırım İndirimi İstisnası

5479 sayılı Kanunla 01/01/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Gelir Vergisi Kanununun “Ticari ve Zirai Kazançlarda Yatırım İndirimi İstisnası” başlıklı 19. maddesi yürürlükten kaldırılmış olup, geçiş dönemi uygulamaları bu Kanuna eklenen Geçici 69. madde ile düzenlenmiştir. Buna göre;

• Önceki yıllarda kazancın yetersiz olması nedeniyle 01/01/2006 tarihinden önce indirilemeyen istisna tutarları,

• GVK’nın 4842 sayılı Kanunla kaldırılmadan önceki Ek 1.–6. maddeleri çerçevesinde başlanılan yatırımlarda, 24/04/2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında 01/01/2006 tarihinden sonra yapılacak yatırım harcamaları dolayısıyla hesaplanacak istisna tutarları,

• GVK’nın 19. maddesi kapsamında 01/01/2006 tarihinden önce başlanılan yatırımlarla iktisadi ve teknik açıdan bütünlük arz etmek şartıyla bu tarihten sonra yapılacak yatırım harcamaları dolayısıyla hesaplanacak istisna tutarları

yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılabilecektir.

4) Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A Maddesinde Yer Alan İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması

Kurumlar Vergisi Kanununa 32/A maddesi olarak 5838 sayılı Kanunla eklenen indirimli kurumlar vergisi müessesesinin amacı, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedeflere uygun olarak, tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek, üretimi ve istihdamı artırmak, uluslararası rekabet gücünü artıracak büyük ölçekli yatırımları özendirmek, doğrudan yabancı yatırımları artırmak, bölgesel gelişmişlik farklılıklarını gidermek, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemektir.

İndirimli kurumlar vergisi müessesesi ile Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlar dolayısıyla elde edilen kazançların düşük oranda vergilendirilmesi öngörülmektedir. 15/06/2012 tarih ve 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”a göre, bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlara, Kararda belirtilen indirimli kurumlar vergisi oranları uygulanmaktadır. Karara göre;

  • İndirilen kurumlar vergisi veya gelir vergisi tutarı yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli vergi uygulamasına devam edilir.
  • Yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçmesinden sonra devri halinde indirimli vergi oranından devir tarihine kadar devreden, devir tarihinden sonra ise devralan, aynı koşulları yerine getirmek kaydıyla yatırıma katkı tutarının kalan kısmı için yararlanır.

5) Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 4. Maddesinde Yer Alan Teşvik Uygulaması

Kurumlar Vergisi Kanununa 5838 sayılı Kanunla eklenen geçici 4. maddeye göre; münhasıran tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde faaliyette bulunanlardan üretim tesislerini Bakanlar Kurulunca belirlenen illere 31/12/2010 tarihine kadar nakleden ve asgari 50 kişilik istihdam sağlayan mükelleflerin, bu illerdeki işletmelerinden sağladıkları kazançlar için nakil tarihini izleyen hesap döneminden itibaren beş yıl süreyle kurumlar vergisi oranı % 75 indirimli olarak uygulanır. Bu teşvikten gelir vergisi mükellefleri de yararlanır.

Kategoriler
VERGİ TEŞVİKLERİ

193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN VERGİSEL TEŞVİKLER

1) Eğitim ve Öğretim İşletmelerinde Kazanç İstisnası

 

Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarının işletilmesinden elde edilen kazançlar, ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde beş vergilendirme dönemi gelir vergisinden istisna edilmiştir. İstisna, okulların faaliyete geçtiği vergilendirme döneminden itibaren 5 vergilendirme dönemi için geçerlidir.

 

İstisnadan yararlanmak isteyenlerin, faaliyete geçmelerini müteakiben Bakanlığımıza yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. (GVK md. 20; GVGT 254) (5228 s. Kanun Geçici md. 1)

 

2) Ar-Ge İndirimi

 

Mükelleflerin işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının %100’ü “Ar-Ge İndirimi“ olarak yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirilebilecektir.(GVK md.89/1-9;5746 s. Kanun md. 5,)

 

3) Yatırım İndirimi İstisnası

 

5479 sayılı Kanunla 01/01/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Gelir Vergisi Kanununun “Ticari ve Zirai Kazançlarda Yatırım İndirimi İstisnası” başlıklı 19. maddesi yürürlükten kaldırılmış olup, geçiş dönemi uygulamaları bu Kanuna eklenen Geçici 69. madde ile düzenlenmiştir. Buna göre;

 

• Önceki yıllarda kazancın yetersiz olması nedeniyle 01/01/2006 tarihinden önce indirilemeyen istisna tutarları,

 

• GVK’nın 4842 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki Ek 1.-.6. maddeleri çerçevesinde başlanılan yatırımlarda, 24/04/2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında 01/01/2006 tarihinden sonra yapılacak yatırım harcamaları dolayısıyla hesaplanacak istisna tutarları,

 

• GVK mülga 19. maddesi kapsamında 01/01/2006 tarihinden önce başlanılan yatırımlarla iktisadi ve teknik açıdan bütünlük arz etmek şartıyla bu tarihten sonra yapılacak yatırım harcamaları dolayısıyla hesaplanacak istisna tutarları,

 

yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılabilecektir.

 

(GVK mülga Md.19; GVK Geçici madde 61; GVK Geçici madde 65; GVK Geçici madde 69; GVGT 276, GV Sirküleri/1; GV Sirküleri/22; GV Sirküleri/23, GV Sirküleri/32)

Kategoriler
HUKUK

NAFAKA

 

1. KAÇ ÇEŞİT NAFAKA BULUNMAKTADIR?

Tedbir, İştirak ve yoksulluk nafakası olmak üzere 3 çeşit nafaka bulunmaktadır. Tedbir nafakası nafaka veya boşanma davası kesinleşene kadar veya 6284 sayılı yasa kapsamında bağlanabilir. İştirak nafakası müşterek çocuklar için, yoksulluk nafakası ise boşanmayla birlikte yoksul hale gelecek olan kişi için takdir edilir.

2. NAFAKA MİKTARI NEYE GÖRE BELİRLENİR?

Nafaka miktarı tarafların ekonomik ve sosyal durumlarına göre gerektiğinde hakim tarafından ekonomik ve sosyal durum araştırması yaptırılmak suretiyle tespit edilir.

3. KUSURLU TARAF LEHİNE  NAFAKA ÖDENMESİNE KARAR VERİLEBİLİR Mİ?

Ağır kusurlu taraf lehine nafakaya hükmedilemez. (TMK 175)

4. GELİRİ OLMAYAN TARAFIN NAFAKA ÖDEMESİNE HÜKMEDİLEBİLİR Mİ?

Nafaka miktarının tespitinde tarafların gelir durumu göz önünde bulundurulsa da geliri olmayan taraf nafaka ödemekle yükümlü tutulabilir.

5. AİLE KONUTU İÇİN KREDİ ÇEKİLMESİ HALİNDE, NAFAKAYA HÜKMEDİLİRKEN AYLIK KREDİ TAKSİTLERİ DİKKATE ALINIR MI?

Dikkate alınmaması lehine nafakaya hükmedilen kişinin yoksullaşmasına ve mağduriyetine neden olacağından hakim tarafından dikkate alınmalıdır.

6. MÜŞTEREK ÇOCUĞUN ÖZEL OKULA GİTMESİ HALİNDE, OKUL TAKSİTLERİ NAFAKADA DİKKATE ALINIR MI?

Çocuk için yapılan tüm giderler nafakanın tespitinde hakim tarafından dikkate alınmalıdır.

7. NAFAKA BORCUNU ÖDEMEYEN TARAF CEZAEVİNE GİRER Mİ?

Nafaka borcunun ödenmemesi halinde nafaka icra ceza mahkemesine yapılacak şikayetle nafaka yükümlüsünün tazyik hapsine mahkum edilmesi mümkündür.

8. NAFAKA MİKTARI SONRADAN ARTTIRILABİLİR Mİ?

Sonradan ortaya çıkabilecek ekonomik gelişmelere binaen nafaka miktarının yeniden tespiti aile mahkemesinden talep edilebilir.

9. EKONOMİK DURUMU İYİ OLAN TARAF LEHİNE NAFAKAYA HÜKMEDİLEBİLİR Mİ?

Nafaka boşanmayla yoksulluğa düşecek taraf lehine takdir edildiğinden ekonomik olarak iyi durumda olan kişi lehine nafakaya hükmedilemez.

10. İMAM NİKAHLI OLARAK BİRLİKTE YAŞAYANLARIN AYRILMASI HALİNDE NAFAKA TALEP EDİLEBİLİR Mİ?

Eğer şiddet söz konusuysa ve imam nikahlı olarak yaşanan eş evin geçimini sağlayan kişi konumunda ise 6284 sayılı yasa kapsamında nafakaya hükmedilmesi istenebilir.

Nafaka konusunda hak kaybı yaşamamak adına muhakkak bir avukatla iletişime geçilmelidir.

Kategoriler
HUKUK

VELAYET

 

1. MÜŞTEREK ÇOCUĞUN YAŞININ KÜÇÜK OLMASI HALİNDE VELAYETİ ANNEYE Mİ BABAYA MI VERİLİR?

Yaşı küçük çocuğun velayetinin takdirinde çocuğun menfaatleri ve üstün yararı göz önünde bulundurularak, çocuğun yanında kalması en uygun düşen taraf lehine velayetin takdirine hükmedilir.

2. BOŞANMADA KUSURLU TARAF ÇOCUĞUN VELAYETİNİ TALEP EDEBİLİR Mİ?

Velayetin takdirinde çocuğun bedeni, fikri ve ahlaki gelişimi göz önünde bulundurulacak ve bu yönüyle ilgili tarafın boşanma davasındaki kusurunun çocuk için tehlike arz etmediğine takdir olunması halinde velayet boşanma davasında kusurlu bulunan tarafa bırakılabilecektir.

3. GELİRİ OLMAYAN TARAF ÇOCUĞUN VELAYETİNİ TALEP EDEBİLİR Mİ?

Velayetin takdirinde çocuğun yararı göz önünde bulundurulduğundan her ne kadar ilgili tarafın geliri olmasa da çocuğun geçimini ve sağlıklı gelişimini sağlayabileceğini (aile yardımı gibi) mahkeme huzurunda ispat etmesi halinde lehine velayete hükmedilebilecektir. 

4. ÇOCUĞUN DÜŞÜNCESİ VELAYET KONUSUNDA DİKKATE ALINIR MI?

Özellikle fikrine başvurulabilecek yaştaki (8 yaşından büyük olması gibi) çocuğun velayetine hükmetmek konusunda müşterek çocuğunda düşüncesi hakim tarafından dikkate alınmalıdır.

5. VELAYET KENDİSİNE VERİLMEYEN TARAFA GÖRÜŞ GÜNLERİNDE ÇOCUĞU GÖSTERİLMİYORSA NE YAPABİLİR?

İcra dairesi vasıtasıyla çocuk teslimi yoluna başvurmak gerekmektedir.

6. VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİNE HANGİ DURUMLARDA KARAR VERİLEBİLİR?

Çocuğun gelişimine ve menfaatlerine aykırı durumların sonradan ortaya çıkması halinde çocuğun velayetinin değiştirilmesi aile mahkemesinden talep edilebilir.

7. YENİ BİR EVLİLİK YAPILMASI HALİNDE VELAYET HAKKINDA DEĞİŞİKLİK OLUR MU?

Bu evliliğin çocuğun gelişimini engelleyeceği ispat edilebiliyorsa (örneğin evlenilen kişinin uyuşturucu madde kullanıyor olması) velayetin değiştirilmesi aile mahkemesinden talep edilebilir.

Velayet konusunda hak kaybı yaşamamak adına muhakkak bir avukatla iletişime geçilmelidir.

Kategoriler
HUKUK

BOŞANMA

1. EVLİLİĞİN İPTAL EDİLEBİLME NEDENLERİ NELERDİR?

Evliliğin mutlak iptal edilebilme nedenleri Medeni Kanunun 145. Maddesinde sayılmış olup aşağıda belirtilmiştir;

– Eşlerden birinin evlenme sırasında evli olması

– Eşlerden birinin evlenme sırasında sürekli bir şekilde ayırt etme gücünden yoksun olması

– Eşlerden birinin evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığı bulunması

– Eşler arasında evlenmeye engel olacak derecede hısımlığın bulunması

Evliliğin nisbi iptal edilebilme nedenleri;

– Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk (TMK 148. md. Örneğin evlenmek istemediği halde alkolün etkisindeyken nikahlanması.)

– Yanılma (TMK 149. md. Evlenme akdini yapmakta yanılan, evleneceği şahısta yanılan ve evleneceği kişinin niteliklerinde esaslı yanılgıya düşen kişiler.)

– Aldatma (TMK 150. md. Hile ile kandırılarak evlenilmesi veya eşin tehlikeli bir hastalığının gizlenmiş olması.)

– Korkutma (TMK 151. md.)

– Yasal temsilcinin dava hakkı ( TMK 153. md. Yasal temsilcinin izni alınmadan evlenen küçük veya kısıtlı için yasal temsilci evlenmenin iptalini talep edebilir.)

Nisbi iptal sebebi hallerinde evlenmeden itibaren 6 ay ve her halde 5 yıllık zamanaşımı süreleri mevcuttur.

2. EVLİLİĞİN YOK HÜKMÜNDE SAYILABİLME NEDENLER NELERDİR?

– Evliliğin yetkili memur önünde yapılmamış olması

– Aynı cinsiyette olan kişiler evlenmesi

– Taraflardan birinin iradesini açıklamaması

3. KADINLAR BOŞANDIKTAN SONRA HEMEN EVLENEBİLİR Mİ?

Kadınlar boşandıktan sonra hemen evlenemezler. TMK 132. madde gereğince 300 günlük iddet müddetinin geçmesini beklemeleri gerekmektedir. Bunun nedeni kadının hamile olma ihtimalinin bulunmasıdır.

4. İDDET MÜDDETİNİN KALDIRILMASI İÇİN DAVA AÇILABİLİR Mİ?

Aile mahkemesinde iddet müddetinin kaldırılması istemli dava açılması mümkündür.

5. YABANCI MAHKEMELERDE VERİLEN BOŞANMA KARARLARININ TÜRKİYE’DE TANINMASI NASIL YAPILIR?

Yabancı mahkelerde verilen yalnızca boşanmaya ilişkin kararlar nüfus müdürlüklerine müracaat etmek suretiyle aile kütüğüne tescil edilebilir. Ancak nafaka, velayet veya boşanmanın eki niteliğindeki diğer kararlar için tanıma tenfiz davası açmak gereklidir.

6. ÖZEL BOŞANMA SEBEPLERİ NELERDİR?

Zina, hayata kast, pek kötü muamele, onur kırıcı davranış, küçük düşürücü suç işleme, haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı.

7. GENEL BOŞANMA SEBEPLERİ NELERDİR?

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması.

8. ANLAŞMALI BOŞANMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

– Evliliğin en az bir yıl sürmüş olması.

– Eşlerin birlikte mahkemeye başvurması veya bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi.

– Hakimin tarafları bizzat dinlemesi.

– Boşanmanın mali sonuçları ve varsa çocukların durumu hakkında tarafların anlaşmaları ve hakimin bu anlaşmayı uygun bulması.

9. HAKİMİN BOŞANMAYA DEĞİLDE AYRILIĞA HÜKMETMESİNİN ŞARTLARI NELERDİR?

– Boşanmaya sebebiyet verecek koşullar gerçekleşmiş olmalıdır.

– Ayrılık istemli açılan davada boşanmaya hükmedilemezken, boşanma istemli davada ayrılığa hükmedilebilir.

– Kuvvetli barışma ihtimalinin bulunması gerekir.

– Ortak hayatın yeniden kurulmasını olası gösterir bulgular olmalıdır.

10. UZAKLAŞTIRMA KARARI NELERİ KAPSAR?

Evden uzaklaştırma, çocuklara yaklaşma yasağı, hakaret ve tehdit yasağı, adrese yaklaşmama yasağı, iletişim kurma yasağı, eşyalara zarar verme yasağı, alkol ve uyuşturucu madde kullanma yasağı, sağlık kuruluna başvurma ve tedavi, silah teslimi, çocukla görüşmenin refakatçi eşliğinde yapılması.

11. AİLE KONUTUNUN BOŞANMA DAVASI SÜRESİNCE AKIBETİ NE OLUR?

Boşanma davası devam ederken evden ayrılması halinde ağır mağduriyet yaşayacak olan taraf lehine (eş ve çocuklar gibi) tahsis edilmesine karar verilmesi talep edilmelidir.

12. EŞİN WHATSAPP, FACEBOOK, MESAJ, TELEFON KAYITLARI BOŞANMA DAVASINDA DELİL OLUR MU?

Diğer tarafın kusurlu olduğunu gösteren kayıtlar boşanma davasında delil olarak kullanılabilir.

13. BOŞANMA DAVALARI NE KADAR SÜRER?

Anlaşmalı ve çekişmeli olma durumuna göre değişmekle birlikte anlaşmalı boşanma davaları bir kaç ayda kesinleşirken çekişmeli boşanma davaları ortalama bir yılla iki yıl arasında sürmektedir.

14. TERK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASININ ŞARTLARI NELERDİR?

Evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmemek amacıyla ortak konut terk edilmelidir, terk en az altı ay sürmüş olmalıdır, eve dönmesi ihtar edilmiş olmalıdır, ihtar geçerli ve haklı olmalıdır, hazır edilen konutun terk eden kişinin yaşamasına uygun olması gerekir

15. TANIK BEYANLARI DAVAYI NE KADAR ETKİLER?

Tanık beyanları pek çok davada tek delil veya en önemli delil olması nedeniyle kritik bir öneme sahiptir. Bu nedenle davanın sadece tanık beyanlarıyla ispatlanabileceği hallerde tanık beyanları davanın sonucunu doğrudan etkileyebilmektedir.

16. EŞİN MAL KAÇIRMAYA ÇALIŞMASI HALİNDE NELER YAPILMALIDIR?

Mal varlığının tasfiyesi davası açılarak mal varlığı üzerine tedbir konulması talep edilmelidir.

17. UZUN YILLAR AYRI YAŞANMASI BOŞANMA SEBEBİ MİDİR?

Boşanma davasının reddinden sonra ortak hayatın yeniden kurulamamasına dayalı olarak boşanma davası açılabilir. Bunun için davanın reddinin kesinleşmesinden itibaren 3 yıl geçmesi gerekmektedir.

18. EŞİN TÜM TELEFON KONUŞMA VE MESAJ İÇERİKLERİ MAHKEMEYE GÖNDERİLİR Mİ?

Eşlerin konuşma ve mesaj içerikleri mahkemeye gönderilmez. Ancak hangi tarihte hangi numarayla kaç dakika konuştuğu veya hangi tarihte hangi numarayla mesaj alış verişi olduğuna dair kayıtlar gönderilir.

 

Boşanma konusunda hak kaybı yaşamamak adına muhakkak bir boşanma avukatıyla iletişime geçilmelidir.