Kategoriler
CEZA HUKUKU

5846 SAYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU/YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 05.06.2018 TARİHLİ VE 65-264 SAYILI KARARI

Hüküm tarihinde yürürlükte bulunan 5846 sayılı Kanun’un 81/13. maddesinde, bandrol yükümlülüğüne aykırılığın aynı eserle ilgili olarak aynı Kanun’un 71/1. maddesinin (1) numaralı bendinde tanımlanan suçla birlikte işlenmesi hâlinde 71. maddeye göre cezaya hükmolunarak bu cezanın üçte biri oranında artırılacağının bildirilmesi, hak sahiplerinden izinsiz çoğaltılmış bandrole tabi sinema eserlerinin, hukuka aykırı olarak çoğaltılarak depolanması, Kanun’un 71/1. maddesinin (1) numaralı bendinde tanımlanan suçun herkes tarafından işlenebilen bir suç olması ve katılanın şikâyetçi olması hususları birlikte göz önünde bulundurulduğunda, sanığın eyleminin, suç tarihinde yürürlükte bulunan 5846 sayılı Kanun’un 5101 sayılı Kanun’la değişik 81/9. maddesinin 1-b alt bendinde düzenlenen, sinema eserleri olmaları nedeniyle bandrol alınması gereken sinema filmlerinin tespit edildiği taşıyıcı materyalleri bandrol almaksızın çoğaltma ve yayma suçunu, hüküm tarihinde ise 5846 sayılı Kanun’un 5728 sayılı Kanun’la değişik 81/4. maddesinde düzenlenen, hak sahibinden izinsiz olarak çoğaltılmış ve bandrole tabi sinema eseri niteliğinde olan filmleri bandrol yükümlülüğüne aykırı ya da bandrolsüz olarak ticari amaçla satın alma veya kabul etme suçu ile aynı Kanun’un 5728 sayılı Kanun’la değişik 71/1. maddesinin (1) numaralı bendinde düzenlenen hukuka aykırı olarak çoğaltılan eserleri depolama suçunu oluşturduğu, hak sahipleri adına katılan meslek birliğinin şikâyetçi olmasından dolayı da hüküm tarihinde yürürlükte bulunan 5846 sayılı Kanun’un 5728 sayılı Kanun’la değişik 81/4. maddesinin değil 81/13. maddesinin uygulanma imkânının olduğu, bu nedenle 5846 sayılı Kanun’un suç tarihinde yürürlükte bulunan 5101 sayılı Kanun’la değişik 81/9. maddesinin 1-b alt bendi ile aynı Kanun’un hüküm tarihinde yürürlükte bulunan 5728 sayılı Kanun’la değişik 81/13. maddesi ve 71/1. maddesinin (1) numaralı bendi ayrı ayrı somut olaya uygulanıp her iki kanun hükümleri uyarınca hükmedilecek cezalar belirlenerek sonuçlarının karşılaştırılması ve sanık bakımından lehe olan kanun hükmü tespit edilerek son hükmün buna göre kurulması gerektiği kabul edilmelidir.